Viking Energi

Generelle betingelser for LPG tankleverancer

1. Generelt

Disse generelle betingelser ”Leveringsbetingelserne” gælder for alle leverancer af LPG i tanke og/eller relaterede serviceydelser fra Viking Energi A/S ”VE” til enhver kunde ”Køber”. Leveringsbetingelserne skal være gensidigt bindende for begge parter, medmindre andet er skriftligt aftalt. VE er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Leveringsbetingelserne, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem parterne.

2. Tilbud, accept og indgåelse af leveringsaftale

Enhver leverance skal være på bagrund af en skriftlig aftale mellem VE og Køber. Afgiver VE tilbud, der ikke angiver acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt skriftlig accept ikke er kommet frem til VE senest 3 uger efter tilbuddets datering. Alle aftaler indgået med VE er betinget af endelig godkendelse på VE’s hovedkontor. Afvises aftalen træder denne ikke i kraft og parterne har i denne anledning ingen krav mod hinanden. En endelig aftale er først indgået, når der enten er indgået en skriftlig aftale, VE har fremsendt en skriftlig ordrebekræftelse til Køber, eller VE har leveret det købte, hvad der end tidsmæssigt måtte komme først. Mener Køber at de i VE’s ordrebekræftelse indeholdte betingelser fraviger fra det aftalte, er Køber forpligtiget til at reklamere skriftligt til VE uden ubegrundet ophold, ide indholdet af VE’s ordrebekræftelse i modsat fald udgør parternes aftale grundlag.

3. Aftalens løbetid

Leveringsaftalen kan opsiges med 6 måneders varsel og træder i kraft ved underskrivelse.

4. Genforhandling

Begge parter kan kræve leveringsaftalen genforhandlet såfremt forudsætningerne forandres væsentligt.

5. Priser og specifikationer

Alle priser og specifikationer anført i kataloger, prospekter, annoncer, billedmateriale og prislister eller lignende er alene vejledende, og kan til enhver tid uden varsel ændres af VE. Priser for ydelser i henhold til service-og lejeaftaler, kan af VE uden varsel reguleres en gang årligt. Flex-Gas kan kun reguleres som følger: – Selve gassen reguleres månedligt. – Handelstillægget pristalsreguleres en gang årligt. Ændringer i offentlige afgifter tillægges VE’s priser uden varsel. VE har ret til at opkræve miljø- og andre tillæg ifm leverancen.

6. Leveringsbetingelser

Køber indgår en af følgende leveringsaftaler med VE: Automatisk levering Tankindholdet måles løbende automatisk via fjernpejler og VE opfylder automatisk Købers tank. Køber bestiller selv gassen hos VE. Ordre skal afgives 3 arbejdsdage før levering skal finde sted. VE fastsætter mindste kvantum for den enkelte levering. Hastetillæg tilkommer for leverancer under 48 timer og altid for leverancer i weekends. Gældende for begge leveringsformer: Som grundlag for fakturering accepterer Køber vægt, mål og øvrige specifikationer konstateret ved leverancen. Leverancen betragtes som foretaget når produktet er i Købers tank, hvorved risikoen overgår til Køber. VE kræver at leveringsseddel underskrives af Køber, som dokumentation og faktureringsgrundlag for leverancen. Er Køber ikke tilstede under leverancen, vil VE aflevere leveringsseddel med angivelse af den leverede mængde. Har Køber behov for at reklamere skal dette ske indenfor 24 timer idet leverancesedlen ellers betragtes som accepteret af Køber. Køber forpligtiger sig til at sørge for uhindret adgang for VE til leveringssted/tank.

7. Betaling og forrentning

Medmindre andet fremgår af leveringsaftalen er betalingsbetingelserne netto 8 dage. Såfremt at betaling ikke finder sted rettidigt, tilskrives morarenter fra fakturadato for det til enhver tid skyldige beløb, inkl. tidligere tilskrevne renter, omkostninger m.v., med den rentesats, der fremgår af faktura. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger eller foretage modregninger med påståede fordringer af nogen art, der ikke er accepteret af VE.

8. Ejendomsforbehold

VE beholder ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling er sket.

9. Køberens ansvar

Køber er ansvarlig for overholdelse af al relevant lovgivning i forbindelse med anvendelse af det købte og bærer desuden ansvaret for at det købte er egnet til købers formål. Køberen er ansvarlig for at have de nødvendige tilladelser til håndtering af produktet. Køberen er desuden ansvarlig for at dennes anlæg er funktionsdygtige, kan modtage den bestilte mængde samt at leveranceindtag er velafmærkede.

10. Ansvarsbegrænsning

VE er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for Købers eventuelle tab af fortjeneste, omsætning, goodwill, driftstab, avancetab eller lignende indirekte tab, som kan henføres til VE’s manglende opfyldelse af aftalen. VE udøver ingen rådgivende virksomhed og kan ikke pålægges rådgivningsansvar.

11. Produktansvar

VE’s produktansvar er begrænset til produktansvaret i henhold til Produktansvarsloven. VE er kun ansvarlig for skade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra VE’s side. VE kan ikke stilles ansvarlig for skade forårsaget af mangler eller fejl ved tanke, modtagerforhold, udstyr eller fejl som kan skyldes sammenblanding med fremmede substanser. Det samme gælder ved forkert anvendelse af VE’s produkter af Køber eller trediemand. VE er ikke ansvarlig for skade ved forkert anvendelse, opbevaring m.v. af produkterne. I den udstrækning VE måtte blive pålagt produktansvar overfor trediemand, er Køber forpligtiget til at holde VE skadesløs i samme omfang som VE’s ansvar er begrænset efter ovenstående.

12. Reklamation

Krav vedrørende mangler, forsinkelser, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt uden ugrundet ophold og senest inden 14 dage fra den dag fejlen burde være opdaget. Sker dette ikke har køber ikke ret til at påberåbe sig manglerne.

13. Tyveri

Køber er ansvarlig for at VE’s leverede/udlejede produkter er tyveriforsikrede. Dette gælder for såvel gas, tank og installationer.

14. Værneting

Eventuelle tvister mellem parterne herunder spørgsmål om produktansvar skal afgøres efter dansk ret ved retten i Roskilde.

15. Force Majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for VE såfremt at de forhindre aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, raffinaderi lukninger restriktioner af drivkraft, strejke samt mangler og forsinkelser fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder, som nævnt, medfører at VE er berettiget til at suspendere sine ydelser. Køber kan ikke kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt overfor VE. Gældende for kunder med fastprisaftale: I tilfælde af midlertidige væsentlige prisstigninger på det danske gasmarked, er VE berettiget til at suspendere levering af gas, indtil gasprisen er faldet til forhenværende niveau. VE kontakter i det tilfælde Køber og meddeler, at leveringen af gas til den aftalte pris er suspenderet på grund af en væsentlig midlertidig prisstigning på det danske gasmarked og at VE tilbyder levering til den forhøjede pris.Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig force majeure, ufortøvet ved skriftlig medde

Skriv til os

Close Menu